skip to Main Content

Villkor och anvisningar

Strike11

Senast uppdaterad: 30 september 2022

Strike11 är ett varumärke som tillhör Strike Gaming Group AB (”Strike11”). All of Strike11, med dess undersidor och Strike11s mobilapp, driver två separata portaler genom vilka det erbjuder cricketbaserade och fotbollsbaserade fantasyspel online. Strike11, såsom det används här, ska kollektivt benämnas Strike11 och Strike11-appen

Strike11 verkar inom ramen för Swdenregeringens lagar och förordningar och följer konstitutionen. Följaktligen ska ingen klausul som ingår i dessa villkor begränsa Strike11:s rätt att följa förfrågningar eller krav från myndigheter, domstolar och brottsbekämpande myndigheter som rör användarnas användning av Strike11.

Använda Strike11

 • Alla personer (”Användare”) som använder Strike11 eller Strike11-appen (”Strike11-plattformen”) för att delta i olika tävlingar och spel (inklusive fantasyspel) som finns tillgängliga på Strike11-plattformen (”Tävling(ar)”) (”Strike11-tjänster”) kommer att vara skyldiga att följa Villkoren och alla andra regler, föreskrifter och användarvillkor som avses häri eller som på annat sätt tillhandahålls av Strike11 i förhållande till Strike11-tjänster.
 • Användning av Strike11 inkluderar Användarens godkännande av sådana Villkor, regler, föreskrifter och användningsvillkor som hänvisas till häri eller på annat sätt tillhandahålls av Strike11 i förhållande till Strike11:s Tjänster, som kan komma att ändras från tid till annan.
 • Vissa Strike11-tjänster som tillhandahålls på Strike11-plattformen kan vara föremål för ytterligare villkor, regler och bestämmelser som anges i det avseendet. I den mån dessa villkor är oförenliga med de ytterligare villkor som anges, ska de ytterligare villkoren ha företräde.
 • Vissa Strike11-tjänster som tillhandahålls på Strike11-plattformen kan vara föremål för ytterligare villkor, regler och bestämmelser som anges i det avseendet. I den mån dessa villkor är oförenliga med de ytterligare villkor som anges, ska de ytterligare villkoren ha företräde.
 • Strike11 kan efter eget och absolut gottfinnande:
  • Begränsa, avsluta eller upphäva någon Användares tillgång till hela eller delar av Strike11 eller Strike11s Plattformstjänster;
  • Ändra, upphäva eller avbryta alla eller någon del av Strike11-plattformens tjänster;
  • Avvisa, flytta eller ta bort material som skickats in av en användare;
  • Flytta eller ta bort eller redigera något innehåll som är tillgängligt på Strike11-plattformen;
  • Avaktivera eller radera en användares konto och all relaterad information, inklusive filer på kontot, vid bevisad eller misstänkt bedräglig verksamhet;
  • Ge rabatter till användare i den form som företaget anser vara lämplig (”Myntbonus”) som ska krediteras på ett separat konto som kallas ett Coin Bonus-konto som endast kan lösas in för att betala avgifter för tävlingsanslutning.
  • Överlåta sina rättigheter och skyldigheter till alla användarkonton nedan till någon enhet (efter sådan överlåtelse ska meddelande om sådan överlåtelse skickas till alla användare till deras registrerade e-postadresser)

Avstängning av användarkonto

I händelse av Användarens överträdelser, eller om Strike11 rimligen anser att en överträdelse av Allmänna Villkor har inträffat, eller att Användaren olagligt eller felaktigt har använt Strike11 eller Strike11s Tjänster, kan Strike11, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till Användaren, begränsa, avbryta eller avsluta sådan Användares tillgång till alla eller någon del av Strike11-tävlingar eller Strike11-plattformen, avaktivera eller radera Användarens konto och all relaterad information på kontot, radera allt innehåll som Användaren har publicerat på Strike11 och vidare vidta tekniska och juridiska åtgärder som Strike11 anser nödvändiga.

Lagligheten av Strike11

 • Dess fantasy sport, Strike11 klassificeras som skicklighetsspel
 • Tävlingen/tävlingarna som beskrivs ovan (i Strike11-tjänsterna) är ”skicklighetsspel” eftersom Deltagarnas framgång huvudsakligen avgörs av deras överlägsna kunskaper om cricket och/eller fotboll och/eller kunskaper om spelares relativa och/eller spelares prestationer i ett visst territorium, förhållanden och/eller format (såsom T20, ODIs och test cricket i cricket fantasy game), uppmärksamhet och engagemang i Tävlingen/tävlingarna och skicklighet i att spela Tävlingen/tävlingarna.
 • Alla deltagare i någon av Strike11:s tävlingar måste erkänna och acceptera att de deltar i ett skicklighetsspel.

Spelarens behörighet

 • Personer måste vara över 11 år.
 • Personer måste ha en giltig e-postadress för att kunna delta i Tävlingen (er).
 • Strike11 kan, vid mottagande av information om en person med insiderkunskap om deltagande lag i en viss tävling/match, organisationsstyrelse, liga etc., omedelbart utesluta honom/henne från deltagande.
 • Anställda hos Strike11, dess moderbolag, dotterbolag, intressebolag och tredjepartsleverantörer som samarbetar med Strike11 för utveckling, marknadsföring, administration eller genomförande av Tävlingen samt deras familj/hushållsmedlemmar kan delta i Tävlingen.
 • Endast de Deltagare som framgångsrikt har registrerat sig på Strike11 samt registrerat sig före varje match i enlighet med det förfarande som beskrivs ovan ska vara berättigade att delta i Tävlingen (s).

Störningar i tjänster

 • Användare kan drabbas av driftstörningar på grund av, men inte begränsat till:
  • Serverunderhåll
  • Tredjepartstjänsten ligger nere
  • Driftsättning av nya versioner
  • Problem med den hårdvara och programvara som du använder
  • Genom att du använder en äldre version av plattformen
 • Du förstår att Strike11 inte har någon kontroll över dessa faktorer och därmed inte är ansvarig för någon risk för förlust. Det förutsätts att Användare överväger dessa faktorer innan de deltar i någon eller några Tävlingar.
 • Strike11 ska göra sitt bästa för att starta om spelet omedelbart när det minsta antalet spelare ansluter sig till spelet. Det går dock inte att binda upp sig för en bestämd tid. Början och slutet av fantasy sports-spel ska alltid vara i linje med tidpunkten för respektive live sportevenemang.
 • Strike11 frånsäger sig uttryckligen allt ansvar gentemot Användaren när det inte finns några pengar betalda av honom/henne.
 • Du samtycker till att du inte under några omständigheter ska hålla Strike11 ansvarig för att betala dig något belopp utöver serviceavgifterna för något av de fall som nämns ovan.
 • Du bekräftar och samtycker till att i de fall du inte kunde spela/delta i något spel/tävling/tävling på grund av ett fel eller problem hänförligt till Strike11 eller på annat sätt, ska du endast ersättas i enlighet med Regler för avbokning av spel som anges nedan.

Policy för avbokning av spel och återbetalning

 • Användare kommer att få full återbetalning av mynt 5 till 7 fungerande endast om en eller båda av följande gäller :
  • I det fall matchen plötsligt avbryts, ställs in eller skjuts upp.
  • I det fall en tävling inte är inte garanteras och den eller de platser som krävs inte fylls.
  • I händelse av att platserna i en privat tävling inte fylls.
  • Vid eventuella felaktigheter i de uppgifter som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör.

Betalningsvillkor

Med avseende på alla transaktioner som genomförs på Strike11-plattformen, inklusive betalning för mynt till deltagande i Tävling(ar), samtycker Användare till att vara bundna av följande betalningsvillkor:

 • I de fall Användaren deltar i ett spel där flera användares mynt samlas i en Myntpool för att erbjudas vinnaren, ska det noteras att Strike11 inte har någon rätt till eller intresse i detta sammanslagna mynt (Myntpoolen). Myntet ska debiteras från användarens kontos myntbalans som upprätthålls hos förvaltaren.
 • Strike11-användare får två typer av konton för bearbetning och avstämning av betalningar: (i) outnyttjat konto och (ii) Vinstkonto. Det klargörs att överföring av belopp på användarens konton till någon annan kategori av konton som innehas av användaren eller något tredjepartskonto, inklusive ett bankkonto som innehas av en tredje part, inte i något fall ska tillåtas.
  • Användarens vinster kommer att krediteras användarens vinstkonto.
  • Användarens överföring av beloppet via den utsedda betalningsgatewayen ska krediteras användarens outnyttjade konto.
 • Varje gång en Användare deltar i en tävling på Strike11-plattformen ska det förutbestämda beloppet debiteras på Användarens Unitized-konto, och eventuellt återstående belopp av deltagaravgiften ska debiteras från Användarens Vinnande konto.
 • Om ett belopp som läggs till av Användaren när denne deltar via en betalningsgateway överstiger det återstående beloppet av det förbestämda beloppet, kommer det överskjutande beloppet att överföras till Användarens ”Outnyttjade” konto, som kan användas för att delta i någon eller några matcher eller Tävlingar.
 • Debiteringar från det ”Outnyttjade” Kontot i syfte att möjliggöra en användares deltagande i en Tävling kommer att göras i ordning efter datum för kreditering av belopp på det ”Outnyttjade” Kontot, och på samma sätt ska belopp som krediterats det ”Outnyttjade” Kontot tidigare i tiden debiteras först.
 • Användarna är skyldiga att utnyttja alla krediterade belopp till användarens ”Outnyttjade” konto inom 335 dagar efter krediteringen. Utöver detta förbehåller sig Strike11 den enda rätten att förverka ett sådant belopp.
 • Uttag av mynt eller växling av mynt till riktiga pengar är inte möjligt från något konto i appen.
 • För marknadsföringsinitiativ kan Strike11 utfärda myntbonus till användaren för att uppmana till deltagande i tävling(ar) genom kuponger. Användare får inte överföra eller begära överföring av något myntbelopp till Coin Bonus. Användningen av Coin Bonus ska vara begränsad och begränsad, till exempel när det gäller den tid inom vilken sådan Coin Bonus måste användas. Utfärdande av myntbonus till användaren är föremål för Strike11: s eget gottfinnande och ska inte krävas av någon användare som en rättighet, därefter, när som helst eller skapa en förväntan på ett specifikt myntbelopp för återkommande utfärdande av sådana myntbonusar. Den Coin Bonus som erbjuds kan användas för att bidra till Coin Pool i alla tävlingar, i enlighet med dessa villkor. Dessutom ska denna myntbonus inte kunna överföras eller tas ut till något annat användarkonto. Om Användaren vill avsluta sitt konto hos Strike11, eller om ett sådant konto avslutas av Strike11, ska all Coin Bonus som beviljats Användaren återgå till Strike11 och Användaren ska inte ha någon som helst rätt eller intresse av sådana poäng.
  • Alla Coin Bonus-kuponger som krediteras användarkontot ska vara giltiga under det antal dagar som anges i kupongen från kreditdatumet.
  • Användare samtycker till att när de bekräftar en transaktion på Strike11, ska de vara bundna av och plikttroget betala för den transaktionen.
  • Användaren är införstådd med att den tid det tar för bankavstämningar och andra externa beroenden som Strike11 har av tredje part eller transaktioner på Strike11s Plattform kan ta upp till 24 timmar att behandla. Alla belopp som överförs eller betalas till användarens ”outnyttjade” konto eller vinstkonto och utnyttjande av myntbonusen eller myntpengar som debiteras från det ”outnyttjade” kontot eller vinstkontot kan ta upp till 24 timmar att återspeglas i användarens eller vinstkontot eller outnyttjade kontosaldo.
  • Användaren samtycker till att Strike11 inte ska hållas ansvarigt i fall av förlorad möjlighet att delta i någon match eller Tävling på grund av försenad kreditering av transaktionsbeloppet till något av Användarens konton.
  • När en transaktion har bekräftats är den slutgiltig och ingen annullering är tillåten.
 • Strike11 återbetalar inte något belopp till Användaren efter avdrag för tillämpliga avbokningsavgifter under vissa exceptionella omständigheter och efter eget och absolut gottfinnande. Dessutom kommer dessa transaktioner att vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser. I den mån dessa tilläggsvillkor innehåller någon klausul som står i strid med de nuvarande villkoren, ska tilläggsvillkoren ha företräde.

Tabulering av Fantasy Points

 • Strike11 kan erhålla poängflödet och annan information som krävs för att beräkna och sammanställa fantasy-poäng från en licensierad tredjepartsleverantör eller från matcharrangörens officiella webbplats. Under sällsynta omständigheter där det finns ett fel i beräkningen eller tabuleringen av fantasipoäng, avbrytande av en match och val av vinnare på grund av felaktigheter / fullständighet i de uppgifter som tillhandahålls av den officiella webbplatsen för matcharrangören och tredjepartsleverantören, ska Strike11 göra alla ansträngningar för att rätta till sådant fel innan priserna distribueras.
 • Det ska noteras att även om Strike11 förlitar sig på en hög grad av noggrannhet och fullständighet i sina tredjepartsresultat och statistikuppgifter, garanterar eller gör Strike11 inga utfästelser om uppgifternas noggrannhet. I fall av felaktigheter i beräkningen och tabelleringen av fantasy-poäng eller valet av vinnare på grund av felaktiga eller ofullständiga poäng och statistik som erhållits från tredjepartsleverantören, ska Strike11 inte hållas ansvarigt. Användare och Deltagare bekräftar och samtycker till att inte göra några anspråk eller framföra något klagomål mot Strike11 i detta avseende.

Val av vinnare och villkor för priser

 • Vinnarna utses baserat på lagens poäng i en utvald match (som kan pågå från en dag till en hel turnering) i tävlingen/ tävlingarna. Den eller de Deltagare som äger det eller de Lag som har högst totalpoäng i en viss match skall utses till vinnare. I vissa förutbestämda Tävlingar kan Strike11 utse flera vinnare och erbjuda priser till dem i stigande ordning efter deras Lags totala poäng vid slutet av den utsedda matchen i Tävlingen. Antalet vinnare och priset för varje vinnare i en sådan Tävling ska vara det som anges på Tävlingssidan innan Tävlingen inleds.
 • Det är förbjudet att skapa lag för andra deltagares eller personers räkning och detta kan leda till diskvalificering.
 • Om det blir oavgjort i ett spel ska priset delas lika mellan de vinnande Deltagarna.
 • Strike11 kommer att avstå från att betala ut något pris till vinnaren/vinnarna om det upptäcks att vinnaren/vinnarna inte har följt dessa villkor och alla andra regler och bestämmelser om användning av Strike11.

Kontakt med vinnare

  • Vinnarna kontaktas av Strike11 eller den tredje part som genomför tävlingen via den e-postadress som angavs vid registreringen. Verifieringsprocessen och de dokument som krävs för att hämta priset ska beskrivas för vinnarna i detta skede. Som ett standardprotokoll kommer vinnarna att behöva tillhandahålla följande dokument:
   • Fotokopia av pass
   • Fotokopia av användarens bankuppgifter.
  • Vinnaren/vinnarna ska inte kunna ta ut sitt/sina pris/ackumulerade vinnande myntbelopp eller växla till riktiga pengar. Vidare godkänner användaren att de dokument som tillhandahålls under en eventuell verifieringsprocess är original.
  • I händelse av att vinnaren (erna) inte kontrollerar sin e-post, vilket resulterar i en icke-kommunikation av deras vinster, Strike11 ska inte vara ansvarig för detsamma.
  • Om en deltagare har utsetts till vinnare i appen, men inte har fått något e-postmeddelande om detta från Strike11, kan en sådan deltagare kontakta Strike11 inom den tid som anges på webbsidan support@strike11.com.

Verifieringsprocess

Strike11 ska verifiera användaruppgifter och efter eget gottfinnande diskvalificera vinnare från att vinna mynt (eller någon del därav) i följande fall:

 • Dokumentet eller annan information som Användaren lämnar är felaktig, vilseledande, falsk, fabricerad, ofullständig eller oläslig.
 • Du uppfyller inte behörighetskraven för att delta i spelet.

Endast de vinnare som framgångsrikt slutför verifieringsprocessen och tillhandahåller de nödvändiga dokumenten inom den tidsgräns som anges av Strike11 får tillåtas att ta emot sina ackumulerade myntvinster (eller någon del därav). Strike11 kommer inte att behandla några krav eller ansökningar om förlängning av tiden för inlämnande av dokument.

Skatteskuld

Alla priser är myntvinster och kan inte tas ut eller växlas till riktiga pengar. Därför kommer det inte att finnas någon skattskyldighet för Strike11

Immateriella rättigheter

 • Strike11:s plattform och dess tjänster inkluderar innehåll som skapats av Strike11, dess partners, medarbetare, dotterbolag, licensgivare och användare. Strike11, dess partners, licensgivare och närstående äger de immateriella rättigheterna (”Immateriella rättigheter”) i all underliggande programvara Strike11 och Strike11-plattformen och material som publiceras på Strike11, inklusive (men inte begränsat till) spel, tävlingar, skriftligt innehåll, fotografier, grafik, bilder, programvara, annonser, illustrationer, märken, logotyper, ljud- eller videoklipp och Flash-animationer. Användare är förbjudna att modifiera, publicera, överföra, delta i överföring eller försäljning av, reproducera, skapa derivat av, distribuera, offentligt framföra eller visa eller utnyttja material eller innehåll från Strike11 antingen helt eller delvis utan en skriftlig licens från Strike11.
 • Användare kan söka tillstånd att använda allt innehåll från Strike11 genom att skriva till
  support@strike11.com
  .
 • Användare är fullt ansvariga för allt material som de publicerar offentligt eller sänder privat. e-post, eller på annat sätt görs tillgänglig på Strike11, kallas ”Användarnas innehåll.”
 • Varje användare ska bekräfta att de äger alla immateriella rättigheter i användarens innehåll och att ingen av dess delar gör intrång i tredje parts rättigheter. Dessutom bekräftar och åtar sig användarna att inte använda namn, domännamn, logotyper, upphovsrätt, märken, etiketter, varumärken eller immateriella och äganderättsliga rättigheter som tillhör någon tredje part på Strike11.
 • I händelse av tredje parts anspråk på intrång i immateriella rättigheter som uppstår genom visning eller användning av märken, namn, logotyper, etiketter, varumärken, upphovsrätt eller immateriella rättigheter och äganderätt på Strike11, av sådan användare eller genom användarens uppdrag eller underlåtenhet, kommer Strike11, dess styrelseledamöter, aktieägare, anställda, dotterbolag och uppdragsgivare inte att hållas ansvariga för alla kostnader, skador, förluster och skador, inklusive rättegångskostnader och advokatarvoden.
 • Användare med detta ger Strike11, dess styrelseledamöter, dotterbolag, partners, medarbetare och licensgivare en global, irreversibel, icke-exklusiv, royaltyfri, underlicensierbar licens att använda, skapa härledda verk av, reproducera, offentligt framföra, offentligt visa, överföra, sända, distribuera och/eller publicera användarnas innehåll för följande ändamål:
  • Visning av användares innehåll på Strike11.
  • Distribuera Användares Innehåll, elektroniskt eller via andra medier, till andra Användare som vill ladda ner eller förvärva det.
  • Lagring av sådant användarinnehåll i en fjärrdatabas som är tillgänglig för slutanvändare mot en avgift.
  • Denna licens ska gälla för lagring och distribution av Användares innehåll över medium, plattform och teknik.
 • Alla namn, domännamn. etiketter, logotyper, märken, varumärken, upphovsrätter eller immateriella och äganderättsliga rättigheter på Strike11 som rör användare, enheter eller tredje parter tillhör respektive ägare, och alla klagomål, anspråk, kontroverser eller frågor mot dessa namn, domännamn, etiketter, varumärken, logotyper, märken, upphovsrätter eller äganderättsliga och immateriella rättigheter måste riktas direkt till respektive parter under meddelande till Strike11.

Tredjepartswebbplatser, tjänster och API:er

 • Strike11 kan ha hyperlänkar till andra webbplatser från tredje part. Användning av var och en av dessa webbplatser omfattas av de villkor som anges på webbplatserna. Strike11 har inte någon rätt till eller kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och ska därför inte hållas ansvarig för något innehåll på sådana webbplatser. Strike11:s inkludering av innehåll från tredje part eller länkar till tredje parts webbplatser är inte ett godkännande av Strike11 av sådana tredje parts webbplatser.
 • Användares korrespondens eller transaktioner eller relaterade aktiviteter med tredje part, inklusive men inte begränsat till, leverantörer av verifieringstjänster, betalningsleverantörer, leverantörer av kommunikationskanaler är helt mellan användaren och den tredje parten.
 • Användares korrespondens om transaktioner för och användning av sådana tjänster från tredje part ska omfattas av sådan tredje parts villkor och policyer. Det är användarens eget ansvar att granska dessa innan han eller hon utnyttjar sådana tjänster. Användaren bekräftar och samtycker till att Strike11 inte ska hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som uppkommer på grund av sådana transaktioner. Eventuella klagomål eller anspråk som rör produkter eller tjänster från tredje part ska endast riktas till den berörda leverantören.
 • Strike11 förfogar över innehåll som är skapat av Strike11 samt innehåll som tillhandahålls av externa tredje parter. Strike11 garanterar inte riktigheten, integriteten och kvaliteten på det innehåll som utvecklas av tredje part, och sådant innehåll kan inte förlita sig på Användarna när de använder Strike11s Tjänster.
 • Vidare ska Strike11 inte hållas ansvarigt för någon som helst avvikelse i den matchstatistik och de poäng som tillhandahålls av sådan tredje part.

Uppförandekod

För det fall en användare inte följer ovan nämnda Allmänna Villkor eller andra regler, föreskrifter och användarvillkor, ska Strike11 vidta följande nödvändiga korrigerande åtgärder, inklusive men inte begränsat till:

 • Begränsa, upphäva eller avsluta användarens tillgång till hela eller delar av Strike11:s tjänster;
 • Avaktivera en Användares konto och radera all motsvarande information och filer på kontot. Det återstående oanvända myntbeloppet på användarens spelkonto eller vinstmyntkonto på dagen för avaktivering eller radering kommer att överföras till Strike11. A
 • Hålla inne det vinnande myntprisbeloppet till sådana användare.
 • Användarna ska lämna korrekta uppgifter och hålla sina registreringsuppgifter uppdaterade.
 • Användare får inte skapa mer än ett konto hos Strike11.
 • Användare måste säkerställa korrekt mottagande av märkning eller SMS från Strike11 som en del av deras lista över säkra avsändare.
 • Strike11 ansvarar inte för om ett e-postmeddelande/SMS missas och blir oläst på grund av att meddelandet hamnar i användarens skräp- eller spam-mapp.
 • Användare ska aldrig dela med sig av lösenordet.
 • Användare får inte använda någon annans lösenord.
 • Användare samtycker till att alltid avsluta/logga ut från sina konton efter varje avslutad session.
 • Strike11 ska inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppkommer på grund av att dessa krav inte uppfylls.
 • Användare samtycker till att strikt avstå från att använda fusk, exploateringar, programvara, robotar, automatisering, hack eller någon obehörig programvara från tredje part som är utformad för att störa eller modifiera Strike11-tjänster eller Strike11-upplevelsen eller hjälpa till att göra det.
 • Användare samtycker till att inte leasa, låna, sälja, kopiera, modifiera, hyra, tilldela, distribuera, bevilja ett säkerhetsintresse, bakåtkompilera eller på annat sätt överföra någon rätt till den teknik eller programvara som ligger till grund för Strike11 eller Strike11s Tjänster.
 • Användare samtycker till att inte modifiera några filer eller någon programvara i Strike11:s Tjänster utan Strike11:s skriftliga medgivande.
 • Användare samtycker till att inte delta i aktiviteter som kan störa, överbelasta, hjälpa eller assistera någon dator eller server som används för att erbjuda eller stödja Strike11 eller Strike11:s server eller någon annan användares eller persons åtnjutande av Strike11:s tjänster.
 • Användare samtycker till att inte strikt avstå från att planera, hjälpa till eller bli en del av att administrera någon typ av attack, inklusive, men inte begränsat till, distribution av skadlig kod, virus, överbelastningsattacker för att störa Strike11-tjänsterna eller någon annan persons upplevelse av Strike11.
 • Användare ska inte försöka få obehörig åtkomst till användarkonton, servrar eller nätverk som är anslutna till Strike11-tjänster på något annat sätt än det användargränssnitt som erbjuds av Strike11, inklusive men inte begränsat till att överlåta, försöka, uppmuntra eller hjälpa till att kringgå eller modifiera någon säkerhet, teknik, enhet eller programvara som är en del av Strike11-tjänster.
 • Användare ska avstå från att publicera innehåll som är falskt eller osant och som är skrivet eller publicerat i någon form för att trakassera eller vilseleda en person, enhet eller myndighet för ekonomisk vinning eller för att orsaka skada för någon person.
 • Utan begränsning till vad som anges ovan får Användare avstå från att använda Strike11 för följande:
  • Engagera sig i någon obscen, stötande, okänslig, oanständig, politiskt inkorrekt, gemensam, antinationell, förtalande eller kränkande handling eller kommunikation;
  • Att ägna sig åt att trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andra individers lagliga rättigheter och skapa en fientlig miljö för dem;
  • Cirkulera eller överföra via något medium något intrång, obscent, olämpligt, profant, oanständigt, förbjudet eller olagligt innehåll;
  • Överföra skadade filer, filer som innehåller virus eller annan liknande programvara eller program som kan vara skadliga för driften av en annan persons dator, Strike11, programvara eller hårdvara eller annan utrustning;
  • Att sälja och annonsera tjänster eller varor för något kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte på Strike11 utan föregående och korrekt skriftligt medgivande från Strike11;
  • Att ladda ner någon fil eller rekompilera, återanvända eller demontera eller på annat sätt påverka våra tjänster eller produkter som du eller är medveten om eller rimligen bör vara medveten om inte lagligen kan erhållas på sådant sätt;
  • Att radera eller förfalska författarangivelser, juridiska eller andra officiella meddelanden, patenterade beteckningar eller märkningar av ursprunget eller källan till programvara eller annat material;
  • Att hindra och begränsa andra användare från att använda och njuta av något offentligt område inom våra webbplatser;
  • Att samla in eller lagra någon form av personlig information om andra användare;
  • Att utge sig för att vara någon individ eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en Strike11-representant eller falskeligen ange eller förvränga din anknytning till en person eller enhet;
  • Att förfalska rubriker eller förvränga identifierare eller andra data för att dölja källan till innehåll som överförs via Strike11 eller för att manipulera någon användares närvaro eller upplevelse på Strike11;
  • Att delta i aktiviteter som orsakar en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår IT-infrastruktur;
  • Du samtycker till att använda våra chattområden, gruppchattar, communities eller meddelande- eller kommunikationsfaciliteter (gemensamt kallade ”forum”) uteslutande för att endast skicka och ta emot meddelanden och material som är lämpliga och relaterade till det specifika forumet och inte för att delta i olagliga aktiviteter.
  • Att ägna sig åt nationsfientliga handlingar som hotar Sveriges enhet, integritet, försvar, säkerhet eller suveränitet eller vänskapliga förbindelser med främmande stater, orsakar allmän oro, anstiftan till något kännbart brott eller förhindrar utredning av något brott eller förolämpar andra nationer.
  • Om en användare väljer ett användarnamn som är oanständigt, obscent, kränkande eller som kan utsätta Strike11 för allmän vrede, nedsättande eller förakt, eller ett namn som liknar en officiell franchise/lag/liga/sportpersonlighet, förbehåller sig Strike11 rätten att, utan föregående meddelande:
   • Spärra dess användning;
   • Ändra sådant användarnamn och intima användaren;
   • Ta bort detta användarnamn och dess inlägg från Strike11;
   • Neka sådan användare åtkomst till Strike11
 • Användare samtycker till att endast komma åt Strike11 genom det gränssnitt som tillhandahålls av Strike11. Användare samtycker till att inte använda några automatiserade medel, inklusive, men inte begränsat till, skript, agenter, robotar eller spindlar, för att övervaka, komma åt eller kopiera någon del av våra webbplatser, förutom de som godkänts i förväg av oss.
 • Användare kan kontakta Strike11 via
  support@strike11.com
  .
 • Helpdesk om användaren har några frågor om en match och/eller tävling inom fyrtioåtta (48) timmar efter det att vinnaren i den aktuella tävlingen har utsetts.

Villkor för deltagande:

Genom att delta i tävlingen är användaren skyldig att följa Strike11:s villkor och bestämmelser.

 • Strike11 kan, efter eget gottfinnande, göra detta:
  • diskvalificera någon användare från en Tävling.
  • vägra att dela ut förmåner eller priser.
  • kräva återlämnande av eventuella priser.
 • Om användaren engagerar sig i ett beteende som av Strike11 anses vara negativt för genomförandet av Tävlingen eller andra Användare, vilket inkluderar, men inte är begränsat till:
  • Förfalska sin PII (personligt identifierbar information) (inklusive, men inte begränsat till, namn, e-postadress, bankkontouppgifter) eller annan information eller dokumentation som kan krävas av Strike11 för att delta i en tävling och/eller göra anspråk på ett pris/vinst.
  • Bedriva någon form av vilseledande eller ekonomiskt bedrägeri, såsom obehörig användning av kredit-/debiteringsplattformar, konton för betalningsplånböcker etc. för att delta i en Tävling eller göra anspråk på ett pris.
  • Konspirera med andra användare eller delta i någon form av syndikatspel;
  • Överträdelse av reglerna för Tävlingen eller Användarvillkoren;
  • Använda bots och automatiserade medel för att samla poäng eller priser.
  • Använda automatiserade medel (inklusive men inte begränsat till robotar, skörderobotar, parsers, skärmskrapor eller spindlar) för att samla in, erhålla eller få tillgång till information om webbplatsen eller någon användare.
  • Missbruk av myntbonus, Invite Friends-programmet eller andra erbjudanden eller kampanjer.
  • Att mixtra med administrationen av en Tävling eller försöka göra det med Strike11-programvara eller någon säkerhetsåtgärd som är kopplad till en Tävling;
  • Inhämta andra användares PII utan deras samtycke eller vetskap eller spamma dem genom oönskade e-postmeddelanden, massmeddelanden eller obefogat e-postinnehåll.
  • Missbruka Strike11 på något sätt genom utomparlamentariskt språk, slang eller respektlösa ord.

Om det visar sig att användaren deltar i sådana aktiviteter i Tävlingen(arna), kan Strike11 vidta nödvändiga civilrättsliga/straffrättsliga åtgärder utöver förverkande och/eller återvinning av prispengar.

Registrering för tävlingar

 • Användare måste tillhandahålla följande information:
  • Fullständigt namn
  • Namn på laget(n)
  • E-postadress
  • Mobilnummer
  • Lösenord
  • Adress
  • Kön
  • Födelsedatum
 • Deltagarna måste också bekräfta att de har läst och kommer att följa dessa villkor och bestämmelser.

Tävling(ar), deltagande och priser

 • Strike11 kommer att vara värd för tävling(ar) på Strike11-plattformen.
 • För närvarande arrangeras följande tävlingar på Strike11-plattformen: 1) Ett fantasy cricket-spel och 2) Ett fantasifullt fotbollsspel. Enskilda användare som vill delta i en sådan tävling (”Deltagare”) uppmanas att skapa sina egna fantasylag (”Lag”) som består av verkliga cricketspelare och fotbollsspelare (i förekommande fall) som är involverade i den verkliga cricket- eller fotbollsserien eller turneringen (var och en ett ”Sportevenemang”) som fantasyspelet avser. Strike11 erbjuder sin plattform till Deltagare för Fantasyspelstävling(ar) som skapas avseende varje Sportevenemang, och Deltagare kan delta i dessa Tävlingar med sina Lag.
 • Beroende på omständigheterna för varje match kan deltagarna redigera sina lag fram till dess att den officiella matchen börjar eller enligt den justerade tidsfristen, enligt vad som anges nedan.
 • Strike11 förbehåller sig rätten att stryka en specifik omgång eller justera tidsfristen för en omgång i vissa osäkra scenarier som ligger utanför Strike11:s rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till de som nämns nedan:
 • Den faktiska matchstarttiden är före den officiella tidsfristen:

Fotboll

 • Strike11 ska justera tidsfristen till maximalt 10 minuter efter matchens faktiska starttid. Om den faktiska matchen överstiger 10 minuter kommer tävlingen att avbrytas.

Cricket

 • Strike11 ska justera tidsfristen med högst 10 minuter eller tre overs, beroende på vilket som är kortast, före den officiella matchstarttiden.
 • I de fall då officiell matchtid inte kan verifieras av Strike11 från tillförlitliga eller allmänt tillgängliga källor, ska Strike11 justera tidsfristen till en sådan tid då maximalt 3 overs i den givna matchen är bowlade.

Den faktiska matchstarttiden är efter den officiella tidsfristen:

 • Strike11 har rätt att förlänga tidsfristen eller avbryta spelet på grund av omständigheter som försenad kast, avbrott på grund av väder, utebliven eller sen ankomst av lag, tekniska problem som orsakar förseningar etc.
 • Strike11 ska sträva efter att skicka meddelanden om förseningar eller avbrott via e-post och/eller SMS-kommunikation för att hålla Användaren uppdaterad.
 • Poäng kommer att ges på grundval av de verkliga cricketspelarnas och fotbollsspelarnas prestationer vid slutet av en utsedd match, match eller turnering i tävlingen/tävlingarna. Dessutom ska den eller de Deltagare vars Lag har uppnått den högsta totala poängsumman i Tävlingen eller Tävlingarna förklaras som vinnare. I vissa förutbestämda tävlingar kan det finnas mer än en vinnare, och utdelningen av priser till sådana vinnare kommer att ske i stigande ordning efter deras lags totala poäng i slutet av den eller de utsedda matcherna i tävlingarna.
 • Tävlingen/tävlingarna över Strike11-tjänsterna ska, utöver de Allmänna Villkor, regler och föreskrifter som nämns häri, styras av:
 • ”Fantasy-regler” finns tillgängliga på
  Hur man spelar – Fantasy Cricket
  eller
  Hur man spelar Fantasy Football
  . Andra regler och bestämmelser (inklusive lagar och bestämmelser om eventuella betalningar som görs för att delta i Tävlingen(arna) som alla Deltagare bekräftar och samtycker till.
 • För närvarande finns det två versioner av tävlingen/-tävlingarna tillgängliga på Strike11-plattformen. Övningsversion och betalversion. I övningsversionen kan användare öva på att spela gratis. I versioner med betalda mynt kan Användare delta i Tävlingen/Tävlingarna genom att betala mynt till det förutbestämda beloppet som anges på den relevanta Tävlingssidan. Det ”förutbestämda beloppet” inkluderar en förutbestämd plattformsavgift för att få tillgång till Strike11-tjänster och en förutbestämd deltagares bidrag till prismyntpoolen. Den deltagare som har högsta totala poäng vid slutet av den förutbestämda matchen ska kvalificeras för att vinna ett förutbestämt pris som betalas ut från prismyntpoolen.
 • En Deltagare kan skapa flera lag för deltagande i Tävling(ar) i samband med ett Sportevenemang över Strike11s Tjänster. Om inte Strike11 anger något annat i samband med en Tävling (”Tävling med flera deltagare”), samtycker deltagarna till att de endast får anmäla ett lag i en Tävling som erbjuds avseende ett Sportevenemang. När det gäller tävlingar med flera deltagare kan en deltagare anmäla mer än ett lag i en enda tävling med flera deltagare. Dessutom klargörs det uttryckligen att Strike11 kan begränsa det maximala antalet Lag, efter behov, som kan skapas av ett enda användarkonto (för varje format av Tävlingen) eller som ett enda användarkonto kan delta i en specifik Flerpartstävling, i varje fall till det antal som Strike11 bestämmer efter eget gottfinnande.
 • Deltagare ska betala ett förutbestämt myntbelopp för att delta i tävlingen (erna) som skapats på Strike11-plattformen.
 • I offentliga tävlingar med två medlemmar och högre, där alla deltagare har lagt till sig själva i tävlingen med exakt samma lag, inklusive kaptenen och vice kaptenen i sådana fall, kommer prismyntet att delas lika mellan alla deltagare, och beloppet ska sättas in på Strike11 vinnande myntkonto för alla deltagare. Det återstående myntbeloppet kommer att krediteras deltagarnas Coin Bonus-konto. I en händelse där användaren anses bryta mot denna policy har företaget rätt att vidta lämpliga åtgärder mot dem som det anser lämpligt, vilket också kan inkludera förverkande av myntbonusbeloppet.
 • I startuppställningens funktion: Syftet med att ange en spelares inkludering i den slutliga startuppställningen är endast att tillhandahålla information och hjälpa en användare att välja sitt lag på Strike11. Medan indikerar en spelares inkludering i startuppställningen ges av Strike11 baserat på information / data som erhållits via flödesleverantörer, allmänt tillgänglig information. Användarna uppmanas att själva göra grundliga efterforskningar från officiella källor och/eller andra tillgängliga informationskällor. Strike11 ska inte ta något ansvar om en spelare som tidigare angivits som ”Spelande” inte spelar eller startar av någon anledning.
 • Avbytare på planen kommer inte att tilldelas poäng för någon insats de gör. Men ”Concussion and COVID-19 Substitutes” kommer att tilldelas fyra (4) poäng för att göra ett framträdande i en match och kommer också att tilldelas poäng för alla bidrag de gör enligt Fantasy Points System.

Tävlingsformat

 • För närvarande finns det två olika format av tävlingen/-tävlingarna tillgängliga på Strike11-plattformen
  • Allmän tävling: här kan Användare, utan någon begränsning av deltagandet, delta i en tävling med andra Användare, och
  • Privata tävlingar: där Användare kan delta i Tävlingen endast efter inbjudan från andra deltagare.
 • En Användare kan delta i båda Tävlingarna en (S) eller flera (M) gånger enligt vad som anges i Tävlingen. Det antal bidrag som tillåts i händelse av flera bidrag ska också anges i tävlingen. Varje deltagande i en tävling med fler än 500 deltagare skall automatiskt förbjudas. Alla regler som nämns i villkoren ska gälla för båda tävlingsformerna. Genom att delta i en eller flera Tävlingar godkänner Användaren automatiskt att Strike11 utser en tredje part/förvaltare/exekutionsbiträde att förvalta Användarens medel för Användarens räkning.

Offentlig tävling

 • Strike11 får tillhandahålla Tävling(ar) som omfattar 2 eller fler deltagare eller annat i förväg bestämt antal Deltagare.
 • Strike11 kan köra denna tävling (er) i ett betalt myntformat, och vinnaren kommer att bestämmas i slutet av matchen enligt den fastställda regeln.
 • Det antal deltagare som krävs för att påbörja tävlingen/-tävlingarna kommer att anges i förväg. Om så inte är fallet ska kollekten återbetalas i befintligt skick till deltagarna.
 • I vissa Tävlingar som kallas ”Garanterade tävlingar” ska Tävlingen/tävlingarna inledas först när minst två Användare deltar. Det förutbestämda antalet vinnare kommer att utses, även om alla tillgängliga platser för Deltagare (som förutbestämts för Tävlingen/Tävlingarna) förblir outnyttjade. Vidare kan Deltagare, trots aktiveringen av sådan(a) Tävling(ar), fortsätta att delta i sådan(a) Tävling(ar) fram till dess:
  • alla tillgängliga Deltagarplatser i sådan(a) Tävling(ar) har tagits i anspråk eller
  • den match som tävlingen/ tävlingarna avser inleds, beroende på vilket som inträffar först.
 • I händelse av ett underskott i antalet deltagare i den Garanterade Tävlingen ska Strike11 fortsätta med sådana tävlingar, och underskottet i prispotten ska bäras av Strike11.

Privat tävling

 • Strike11 låter Användare skapa en privat Tävling och bjuda in andra användare, antingen befintliga eller andra (”Inbjuden Användare”), att bilda Lag och delta i Tävlingen/tävlingarna.
 • Användare kan skapa en Privat tävling som består av ett förutbestämt antal Deltagare från 2 till 20 000 Deltagare.
 • Användaren som skapar den privata tävlingen är skyldig att betala de förutbestämda mynten och även ange ett namn för den privata tävlingen och kommer därefter att tilldelas en unik identifieringskod (”tävlingskod”) (som kommer att tilldelas användarens konto). Användaren är införstådd med och samtycker till att när den privata tävlingen väl har skapats ska inga ändringar göras i villkoren för eller utformningen av den privata tävlingen. Användaren som skapar den privata tävlingen kan bjuda in användare via e-post, SMS, meddelandeappar med mera.
 • För att delta i den Privata Tävlingen ska en Inbjuden Användare ange den privata tävlingskoden som är kopplad till den Privata Tävlingen och sedan betala det förutbestämda beloppet för den Privata Tävlingen. När antalet deltagare i Tävlingen motsvarar det antal som anges i förväg ska den Privata Tävlingen avslutas och inga andra Inbjudna Användare eller Användare ska tillåtas att delta i den Privata Tävlingen. Om en privat tävling inte innehåller det förutbestämda antalet deltagare för den privata tävlingen inom 1 timme före matchens/tävlingens början, kommer plattformen att initiera en automatisk återbetalning av det insatta beloppet. Sådan återbetalning ska ske efter det att tidsfristen för att fylla deltagare för en sådan Privat tävling har löpt ut.

Publicitet

Om vinnaren accepterar ett myntpris innebär det ett tillstånd för Strike11 och dess dotterbolag att använda vinnarens namn, bild, röst och kommentarer i reklam- och marknadsföringssyfte i alla medier över hela världen i reklam- och handelssyfte utan ytterligare tillstånd eller samtycke och / eller ytterligare ersättning överhuvudtaget.

Vinnarna åtar sig vidare att utan kostnad vara tillgängliga för marknadsföringsändamål som planeras och önskas av Strike11. De exakta datumen bestäms helt av Strike11. Marknadsföringsaktiviteter kan omfatta, men är inte begränsade till, pressevenemang, interna möten och ceremonier/tillställningar.

Tvister och tvistlösning

 • Behörig domstol i Göteborg ska ha exklusiv behörighet att avgöra alla tvister som uppstår på grund av, eller i samband med, Strike11:s Tjänster (inklusive Tävlingen/Tävlingarna), sammanställningen, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten av dessa Allmänna Villkor, eller Användarnas (inklusive Deltagarnas) eller Strike11:s rättigheter och skyldigheter, och exklusiv behörighet att bevilja preliminär eller interimistisk tröst i händelse av tvist som hänskjutits till skiljeförfarande enligt nedan i enlighet med Swden-konstitutionen.
 • Om det uppstår en rättslig tvist ska den part som tar upp tvisten skicka ett skriftligt meddelande till den andra parten. Vid mottagandet av detta ska båda parter försöka lösa frågan genom diskussion och ömsesidig förståelse inom 15 dagar, annars ska tvisten hänskjutas till skiljenämnden för avgörande.
 • Skiljedomstolen skall ha sitt säte i Göteborg, Sverige. Alla skiljeförfaranden skall genomföras på svenska.
 • Skiljedomen ska vara slutgiltig och bindande för alla parter. Vardera parten ska stå för sina kostnader för skiljeförfarandet och dela skiljemannens arvode lika, såvida inte skiljenämnden beslutar annat.
 • Skiljemannen ska meddela interimistiska domar och beslut som ska vara verkställbara i behöriga domstolar. Skiljemannen kommer att avge en välmotiverad skiljedom.
 • Ingenting i dessa Allmänna Villkor hindrar Strike11 från att erhålla och söka interimistiska eller permanenta skäliga eller förelägganden eller andra tillgängliga åtgärder för att skydda sina intressen före, under eller efter inlämnandet av skiljeförfarande eller i avvaktan på verkställandet av ett beslut eller en dom i samband med skiljeförfarande från någon domstol som har behörighet att bevilja detsamma. Strävan efter skälig gottgörelse eller förbudsföreläggande ska inte utgöra ett avstående från Strike11:s sida att söka gottgörelse för ekonomiska skador genom det skiljeförfarande som beskrivs här.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsningar

 • Användare ska frivilligt och på egen risk ta del av de Strike11-tjänster som tillhandahålls på Strike11. Strike11 ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till någon olycka, skada, dödsfall eller förlust av egendom, som drabbar användare eller någon annan person eller enhet under deras tillgång till Strike11-tjänster (inklusive deltagande i tävlingen eller tävlingarna) eller mottagande av något pris.
 • Genom att delta i tävlingarna och använda Strike11-tjänsterna frigör användarna formuläret och samtycker till att ersätta Strike11 och någon av dess partners, styrelseledamöter, anställda, medarbetare och licensgivare från och mot all förlust, ansvar, kostnad eller utgift som uppstår till följd av deras tillgång till Strike11-tjänsterna inklusive, men inte begränsat till, skada på egendom, personskada och oavsett om det är följd, förutsägbar, direkt, indirekt, på grund av någon försumlig handling eller underlåtenhet från deras sida eller på annat sätt.
 • Strike11 accepterar inget ansvar, vare sig gemensamt eller solidariskt, för eventuella fel eller utelämnanden, vare sig för egen räkning eller för tredje part avseende priserna.
 • Användare ska vara ensamt och fullständigt ansvarig för alla konsekvenser som uppstår till följd av att de får tillgång till Strike11s Tjänster genom att administrera en olaglig handling eller på grund av bristande överensstämmelse med dessa Allmänna Villkor och andra regler och föreskrifter i förhållande till Strike11s Tjänster, inklusive tillhandahållande av felaktig adress eller andra personuppgifter. Användare ersätter också Strike11 och deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud i händelse av en sådan händelse, inklusive men utan begränsning till kostnaden för en advokat, juridiska avgifter etc. på en fullständig skadeståndsbasis för all förlust / skada som Strike11 lidit på grund av sådan aktivitet från användarnas sida.
 • Användare ska försvara, hålla och hålla Strike11 skadeslös från alla anspråk från tredje part/entitet/organisation som uppstår från eller är relaterade till sådan Användares engagemang med Strike11 eller deltagande i någon Tävling. Strike11 ska inte i något fall vara ansvarig gentemot någon Användare för underlåtenhet eller handling som härrör från eller är relaterad till Användarens engagemang med Strike11 eller hans/hennes deltagande i någon Tävling.
 • Med hänsyn till att Strike11 tillåter användare att få tillgång till Strike11-tjänsterna, avstår användarna från alla anspråk, alla åtgärder, orsaker till åtgärder (nuvarande eller framtida) som de har eller kan ha mot Strike11, dess direktörer, agenter, tjänstemän, affärspartners, sponsorer, anställda, koncernföretag eller representanter på grund av skador, olyckor eller missöden (kända eller okända) eller (förväntade eller oförutsedda) som uppstår till följd av tillhandahållandet av Strike11-tjänster eller relaterade till tävlingarna eller priserna i tävlingarna.

Ansvarsfriskrivning

 • Strike11 eller dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, styrelseledamöter, tjänstemän, professionella rådgivare och anställda är ansvariga för radering, underlåtenhet att lagra, felaktig leverans eller leverans i förtid av information eller material i den utsträckning som tillåts enligt lag.
 • Vidare ska Strike11 inte hållas ansvarigt för någon skada som uppstår till följd av åtkomst till eller nedladdning av information eller material från Strike11:s tjänster eller webbplatser.
 • Strike11 kommer inte att vara ansvarigt för att betala en återbetalning till en Användare som inte kan få tillgång till Strike11 på grund av serverunderhåll eller någon teknik som ligger till grund för våra webbplatser, fel hos Strike11:s tjänsteleverantörer såsom telekommunikations-, hosting- och kraftleverantörer, och från naturkatastrofer, datavirus, krigshandlingar, naturkatastrofer eller annan förstörelse eller skada på våra anläggningar, civila störningar eller någon annan orsak utanför vår rimliga kontroll. Dessutom ger Strike11 ingen garanti för innehållet på Strike11 eftersom innehållet distribueras på Strike11 på en ”som det är, som tillgängligt”-basis.
 • Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador som uppstått på dennes dator eller förlust av data efter åtkomst till eller nedladdning av material via Strike11.
 • Strike11 skall göra sitt yttersta för att säkerställa att Strike11(s) är felfri och säker. Varken Strike11 eller någon av dess partners, licensgivare eller medarbetare lämnar dock följande garantier:
  • Strike11 kommer att vara aktuell, oavbruten, säker eller felfri 24/7;
  • Resultat som erhålls genom användning av Strike11 kommer att vara korrekta eller tillförlitliga;
  • Kvaliteten på alla produkter, Strike11-tjänster, information eller annat material som användare köper eller erhåller genom
   www.strike11.com
  • kommer att uppfylla användarnas förväntningar.
 • Om Strike11 upptäcker något fel i fastställandet av vinnare eller i överföringen av belopp till en användares konto, kommer Strike11 att rätta till felet (utövas efter eget gottfinnande) på ett sätt som det anser vara bäst för alla, inklusive genom att avräkna den felaktiga betalningen från belopp som ska betalas till användaren eller dra av användarens konto beloppet för felaktig myntbetalning. Vid avhjälpande enligt denna punkt kommer Strike11 att underrätta Användaren om felet och om att avhjälpandeåtgärder vidtagits för att rätta till detta.
 • Strike11 eller dess partners, licensgivare eller medarbetare ska hållas ansvariga för eventuella tillfälliga, särskilda, direkta, indirekta eller följdskador som uppstår på grund av användningen av eller oförmågan att använda våra webbplatser, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador.
 • Alla Strike11-tjänster, evenemang eller tävlingar som arrangeras eller tillhandahålls, eller är avsedda att arrangeras på Strike11-plattformen och som kräver specifikt tillstånd eller myndighet från någon lagstadgad myndighet eller någon delstat eller centralregering, eller styrelsen, ska anses avbrutna eller avslutade om sådant tillstånd eller myndighet antingen inte erhålls eller nekas antingen före eller efter tillgängligheten av de relevanta Strike11-tjänsterna, evenemangen eller tävlingarna arrangeras eller tillhandahålls.
 • I den utsträckning som tillåts enligt lag, i händelse av avbrytande eller stängning av Tjänster, evenemang eller Tävlingar, ska Användare (inklusive Deltagare) inte ha rätt att göra några krav eller anspråk av något slag.

Övrigt

 • Enligt särskild lagstiftning måste Strike11 meddela Användare om vissa händelser. Detta ska ske genom att de anslås på Strike11 eller levereras till Användaren via den registrerade e-postadressen.
 • Strike11 ska inte hållas ansvarigt för förseningar eller misslyckanden med att utföra Tävlingen optimalt på grund av okontrollerbara externa orsaker såsom krigshandlingar, terrorism, embargon, handlingar från civila eller militära myndigheter, brand, översvämningar, upplopp, olyckor, strejker, fel i nätverksinfrastruktur eller brist på transportmedel, energi, bränsle, arbetskraft eller material eller inställd cricket- eller fotbollsmatch som en Tävling avser. Strike11 ska ha rätt att ställa in alla relaterade Tävlingar och genomföra en lämplig återbetalning till alla Deltagare i sådana fall.
 • I sällsynta fall där Strike11 underlåter att verkställa eller utöva någon av dessa villkor, regler och föreskrifter ska detta inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
 • Användare samtycker till att alla anspråk relaterade till användningen av Strike11 eller dessa Villkor måste lämnas in inom trettio (30) dagar från det att anspråket uppstod, annars ska anspråket vara preskriberat för alltid.
 • Dessa villkor, inklusive alla villkor och policyer som införlivas genom hänvisning, utgör hela avtalet mellan användaren/användarna och Strike Gaming Group AB (”Strike11”) och reglerar din användning av Strike11, och ersätter alla tidigare avtal som någon användare kan ha med Strike Gaming Group AB (”Strike11”).
 • Strike11 kan permanent stänga eller tillfälligt avbryta alla Strike11-tjänster (inklusive alla tävlingar) efter eget gottfinnande.
 • Två eller flera kampanjer kan inte kombineras med någon annan kampanj som pågår samtidigt på Strike11-plattformen.
 • Kampanjerna eller erbjudandena kan inte kombineras med någon användares myntbonus.

Diverse (prisrelaterade)

 • Strike11 gör inga utfästelser eller garantier för kvaliteten, lämpligheten eller säljbarheten av de myntvinster som erbjuds.
 • Strike11 kan, efter eget gottfinnande, variera eller modifiera de myntpriser som erbjuds vinnarna.
 • Alla priser kan inte överlåtas, återbetalas, bytas ut eller lösas in mot kontanter eller annat.
 • Vinnarna ska stå för alla transaktionsavgifter som tas ut på myntpriser.

Mekanism för klagomålshantering

För alla klagomål eller klagomål som rör någon aspekt av Strike11, kan du nå ut till vår kundtjänst och klagomålshanteringsteam på
support@strike11.com
. Vi kommer att sträva efter att lösa alla dina klagomål inom rimlig tid. Vänligen kontakta
support@strike11.com
i sådana fall.

Program för att bjuda in kompisar

Strike11 Invite Buddies-programmet låter dig bjuda in vänner att gå med i Strike11 (”Programmet”). Som ett resultat tjänar du en myntbonus på upp till 200 mynt (”Bonusmynt”), som kan lösas in för att delta i mynttävlingar och tävlingar via Strike11:s mobilapplikation för både iOS- och/eller Android-mobila enheter (”Strike11-applikationen”). Här är Invite Buddies villkor som reglerar ditt deltagande i programmet:

 • Alla Användare över 13 år, med ett registrerat Strike11-konto, som inte bor i de begränsade staterna och som laddar ner Strike11-appen är berättigade till Invite Buddies-programmet.
 • Deltagande i Programmet är frivilligt.
 • Deltagande i Programmet genom ombud är inte tillåtet.
 • Det är förbjudet att registrera eller använda mer än ett användarkonto.
 • För att delta i Programmet måste du ha en Strike11-applikation nedladdad och installerad på din mobila enhet. Genom Strike11-applikationen kommer du att förses med en unik länk eller kod som du kan dela (”Inbjudare”) med vänner (var och en en ”Inbjuden”) för att bjuda in sådana vänner att skapa och registrera ett konto hos Strike11 och ladda ner Strike11-applikationen. Efter att ha mottagit koden eller länken kan Inbjudan antingen:
  • Klicka på den, varvid han/hon kommer att hänvisas till en registreringssida och ges möjlighet att registrera ett konto hos Strike11 och ladda ner och installera Strike11-applikationen på sin enhet; eller
  • ladda ner och installera Strike11-applikationen på sin enhet på egen hand, registrera sig för ett Strike11-konto via Strike11-applikationen och ange den unika kod som delas av Inbjudaren där så efterfrågas i Strike11-applikationen.
 • Inviter och Invitee ska vara berättigade att tjäna in Bonus tillsammans med andra förutsättningar:
  • den inbjudne får inte vara en befintlig användare av Strike11; och
  • den inbjudne, såväl som inbjudaren, ska vara berättigad att delta i pay-to-play-spelet Strike11 fantasy cricket eller fantasy football; och
  • Inviter och Invitee ömsesidigt samtycker till licensavtalet för Strike11-applikationen och att ladda ner och installera Strike11-applikationen som tillgänglig för Inviter och Invitees respektive mobila enheter. I dessa Villkor avses med en ”befintlig Användare av Strike11” en Användare som för närvarande använder ett konto på Plattformen eller som använder ett konto på Plattformen vid någon tidpunkt.
 • En Inbjuden som redan är Användare av Strike11 är förhindrad att registrera ett nytt konto för att utnyttja Bonusbeloppet eller på annat sätt. Strike11 kommer efter eget gottfinnande att avgöra om en Inbjuden är en befintlig Användare av Strike11 eller inte och vidta lämpliga åtgärder.
 • I det fall den Inbjudne väljer att registrera sig för ett Strike11-konto genom Strike11 Appen kan den Inbjudne verifiera sina kontaktuppgifter vid registreringen.
 • Verifieringsprocessen kan kräva att en Inviter/Invitee skickar in personuppgifter om användaren (Inviter/Invitee) och dokument som identifierar Inviter/Invitee. Inbjudaren samtycker till att ta emot kommunikation från Strike11 och att tillåta Strike11 att effektivt kommunicera med Inviterade angående Inbjudarens deltagande i Invite Buddies-programmet.
 • All information som samlas in och lagras av båda parter ska vara bindande för Strike11’s
  integritetspolicy
  .
 • Se att kampanjerna nedan inte kan delas och endast kan användas av den användare som tar emot den specifika kommunikationen från plattformen. Kampanjerna är tillgängliga att använda inom en vecka efter registrering på Strike11.
Marknadsföring När Vad Hur mycket Till hur länge (giltighetstid)
Kampanj 1 Efter registrering 75% rabatt på tävlingar med 1000+ medlemmar COIN 10, engångsbruk 7 dagar från det att du registrerat dig
Kampanj 2 Postutnyttjande av Promotion 1 50% rabatt på tävlingar med 1000+ medlemmar COIN 10, engångsbruk 7 dagar från det att du utnyttjar det 1:a erbjudandet
Kampanj 3 Efter utnyttjande av Promotion 2 25% rabatt på tävlingar med 1000+ medlemmar COIN 10, engångsbruk 7 dagar från det att du utnyttjar det 2:a erbjudandet
Kampanj 4 Efter utnyttjande av Promotion 3 10% rabatt på alla tävlingar COIN 30, flera användningsområden 7 dagar från det att du utnyttjar det 3:e erbjudandet

Inbjudan Bonus

För att en Inbjudare ska vara berättigad till Inbjudarbonusen måste Inbjudaren också ladda ner och installera Strike11-applikationen på hans eller hennes mobil.

 • Storleken på Inviter Bonus är beroende av att Invitee sätter in ett Belopp på sitt Bonuskonto och sedan använder det för att delta i mynttävlingar på Strike11. Inbjudaren ska få 10% upp till 100 COINs av de COINS som används av den inbjudna för att delta i en betald mynttävling på Strike11.
 • Den tillämpliga Inviter Bonus för en Inviter ska krediteras Inviterens Coin Bonus-konto från femton (15) dagar efter avslutandet av mynttävlingen.
 • Inviter är berättigad att erhålla Inviter Bonus endast om vinnare utses för sådana tävlingar. Om det myntbelopp som Inbjudaren har betalat för att delta i en Tävling återbetalas till Inbjudaren avseende en mynttävling, oavsett anledning, ska Inbjudaren inte erhålla någon Inbjudarbonus för sådan(a) Tävling(ar).
 • De bonusbelopp som krediteras Inviter kan användas för att delta i mynttävlingar och tävlingar som erbjuds av Strike11. Bonusbeloppet kan inte användas för att gå med i och delta i privata tävlingar. De kan inte tas ut eller överföras till något annat myntkonto som Inviter/Invitee har hos Strike11 eller till något tredjepartskonto, eller till något bank-/betalningsinstrumentkonto.
 • Använd bonusbeloppet inom det antal dagar som anges i kupongerna.
 • Insättning av bonusbeloppet ska ske efter eget gottfinnande av Strike11 och vara föremål för Inviter’s / Invitee’s efterlevnad av dessa villkor.
 • Strike11 kan komma att ändra eller ersätta det erbjudna Bonusbeloppet utan föregående meddelande. En Inviter får inte byta ut beloppet för Bonusbeloppet eller byta ut erbjudanden mot andra föremål eller växla till sig mynt.
 • Strike11 förbehåller sig rätten att:
  • hålla inne insättningen av Bonusbeloppet; och/eller
  • hålla inne insatt Bonusbelopp till en Inviter/Invitee eller eventuella vinster som deltagaren tjänat genom att använda sådant Bonusbelopp; och/eller
  • Vid överträdelse av villkoren kan kontona för den som bjuder in/inviteras avaktiveras.
 • Enbart deltagande i Programmet berättigar inte Inbjudaren att erhålla något Bonusbelopp.
 • Strike11:s beslut ska vara slutgiltigt och bindande för Programmet och inga invändningar, klagomål, korrespondens etc. ska tas emot i detta avseende.
 • Detta program ska inte kombineras med andra tävlingar/kampanjer/program som pågår samtidigt och som organiseras eller genomförs av Strike11.
 • Strike11 förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Invite Buddies-programmet utan föregående meddelande till deltagarna.
 • Strike11 utlovar inte att svara på några förslag, feedback eller frågor från deltagarna.
 • De villkor som gäller för Invite Buddies-programmet kommer att vara desamma som villkoren för Strike11:s fantasyspel och tjänster.
 • Oaktat vad som anges här ska Strike11:s totala ansvar gentemot deltagarna i förhållande till Programmet inte överstiga 200 COINS.

Modifieringar och ändringar

Vid större förändringar och ändringar i Strike11:s villkor ska Strike11 vid behov varna Användare genom den registrerade e-postadressen eller genom att lägga upp meddelanden i Användarkontona där Användaren kan ange att han eller hon inte accepterar sådana ändringar. Användare ska göra detta inom en angiven tidsram, annars anses villkoren ha accepterats. Vårt meddelande om ändringar ska dock inte frånta dig din skyldighet att hålla dig uppdaterad om ändringarna i villkoren. Din fortsatta användning av någon Portal eller några Tjänster som erbjuds utgör ditt ovillkorliga godkännande av de modifierade eller ändrade Villkoren.

Policy för ansvarsfullt spelande

Vår uppdragsbeskrivning

Strike11 uppmuntrar alla sina spelare att öva balans. Eftersom spel i måttlig mängd, i underhållningssyfte, kommer att ge maximal glädje.

Säkerställa ansvarsfullt spelande

 • Spelare kan också begära att deras konton blockeras tillfälligt, om de vill ta ledigt under en tid.
 • Spelare kan följa vår ”Guide till ansvarsfullt spelande för att hålla koll på sitt spelbeteende.

Guide till ansvarsfullt spelande

Det är ofta svårt för spelare att inse att deras onlinespelande är på väg mot ett ohälsosamt beteende. En reaktion på detta är att minimera, dölja eller förneka problemens existens och de problem som de medför. Många människor ignorerar fakta om sig själva och förvränger sin berättelse om hur ansvarsfullt de spelar. Här är de svåra frågorna att ställa för att få det narrativa steget och checka in med dig själv:

Stämmer någon eller några av dessa frågor?

 • Ångrar du att du spenderat mer pengar och tid än du tänkt på att spela spel?
 • Känner du dig skyldig eller skamsen över dina spelvanor?
 • Strävar du efter att vinna tillbaka dina förluster?
 • Skippar du viktiga saker i livet som familjetid, arbete, fritidsaktiviteter framför möten för att spela spel?
 • Grubblar du över ditt spelande flera gånger om dagen?
 • Har du häftiga diskussioner med vänner eller familj om dina spelvanor?
 • Har du ljugit eller stulit för att få pengar till att spela spel?
 • Har du skulder?
 • Upplever du relationsproblem som gräl, meningsskiljaktigheter eller att du tappar kontakten med vänner och familj?
 • Har du upplevt en ökning av symtom på stress, depression eller panikattacker på grund av att du spelar spel?

Om så är fallet behöver du ta ett steg tillbaka och ta en paus.

Här följer några av de bästa metoderna för att hjälpa dig att spela ansvarsfullt:

 • Behåll motivationen att spela spel som underhållning och inte för att tjäna pengar eller fly från livssituationer.
 • Använd måttfullhet, spela under en begränsad tid.
 • Håll en daglig koll på utgifterna.
 • Jaga aldrig dina förluster medan du spelar.
 • Avsätt en underhållningsbudget, håll koll på tiden och övervaka hur mycket pengar du spenderar.